معرفی اعضای دوره دوم هیئت مدیره انجمن صنفی

مینا مقدم: رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی، کارشناس ارشد مهندسی معماری.

آیدین نظافت: نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی، کارشناس ارشد مهندسی صنایع.

رقیه جدیری ایران: عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن صنفی، کارشناس مهندسی نرم‌افزار.

حمید حسن‌پور: دبیر انجمن صنفی، کارشناس ارشد مهندسی صنایع.

بابک سلیمانی صفا: بازرس انجمن صنفی.