به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


آموزش تصويري درىافت کدرهگىرى رزمنده
 

1 . دریافت کد ایثارگری برای متقاضیان استفاده از سهمیه 5%رزمندگان
‎11 جولای … به اطلاع متقاضیان سهمیه 5%رزمندگان می رساند جهت اختصاص کد 12 رقمی رزمندگان phdpezeshki.com/…/13741-get-a-holy-code-for-applicants-using-5-of-combatants.htmlمربوط به خانواده محترم رزمندگانی که صرفا دارای حضور داوطلبانه در جبهه می باشند،
مراتب توسط معاون ….. پدر من 6 ماه جبهه از طرف ارتش داره و اتفاقا کارت ایثار هم داره اما
هرچی توی سامانه ی سایت www.aja.ir میزنم کد رهگیری 12 رقمی نمیده .
 

2 . سهمیه رزمندگان و ایثارگران جهت ثبت نام در آزمون دانشگاه آزاد – بازارکار
‎26 ژانويه 2011 … کد رهگیری دریافتی از سایت ایثار برای هر یک از آزمون ها مجزا است. بنابراین، news.bazarekar.ir/…/سهمیه-رزمندگان-و-ایثارگران-جهت-ثبت-نام-در-آزمون-دانشگاه-آزادمتقاضیان با در اختیار داشتن کد رهگیری ایثارگری صادره جهت سایر آزمون های
دانشگاه آزاد اسلامی و یا سازمان سنجش آموزش کشور امکان بهره مندی از امتیاز سهمیه در
این آزمون را نخواهند داشت و لازم است بدین منظور کد جداگانه ای از سایت ایثار …
 

3 . سهمیه رزمندگان ، جانبازان ، ایثارگران ، بسیجی کنکور ارشد 97 |
‎9 دسامبر … ﺗﺒﺼﺮه ۱: داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن «آﺟﺎ» ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪرﻫﮕﻴﺮی ۱۲ رﻗﻤﻲ ﺑﻪ mastertest.ir/1396/…/سهمیه-رزمندگان-ایثارگران-کنکور-ارشد-97-98/ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ: www.aja.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ۲: ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ۲ ﻣﺎده ۱۰ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای ورود رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻬﺎدﮔﺮان داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺼﻮب
۱۳۶۸/۲/۱۸ ﻫﻴﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان و ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۷۱/۹/۱۱ ﻣﺠﻠﺲ …
 

4 . ایثار – توضیحات اداره کل آموزش بنیاد در مورد کد رهگیری آزمون‌های سال 95
‎20 دسامبر … همچنین داوطلبانی که اطلاعات شناسنامه‌ای آنان تغییر یافته، لازم است در اسرع وقت با www.isaar.ir/doc/news/fa/145829/مراجعه به بنیاد محل پرونده ایثارگری نسبت به اصلاح مشخصات خود در سیستم سجایا
اقدام کنند. لازم به ذکر است ارائه کد رهگیری 12 رقمی مخصوص متقاضیان استفاده از
سهمیه رزمندگان سپاه پاسداران و یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران …
 

5 . راهنمای تکمیل فرمهای ثبت نام اینترنتی پذیرش دستیار دوره 37
‎ثبت نام در سی و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي در رشته هاي باليني dme.behdasht.gov.ir/uploads/264_797_HelpTakmili_Dastyar37.htmپزشكي سال 90-1389 منحصرا از طريق پايگاه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي
صورت … در آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال 1389 خواهد شد كه ضمن ارسال كليه
اطلاعات و مدارك مورد نياز (كه از سوي نرم‌افزار درخواست مي‌شود) موفق به دريافت كد
رهگيري شود.[PDF]
 

6 . ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ وزارت درﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ در ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻣﻮزﺷ – سازمان سنجش
‎6 آگوست … از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ. وﺣﻘﻮق از اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﻲ www6.sanjesh.org/download/emp94.pdfدرﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده. اﻧﺪ . (. ﻣﻮﺿﻮع. ﺗﺒﺼﺮه. 9. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر. ). اﺣﺮاز ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻣﻲ. ﺑ. ﺎﺷﺪ . -3. ﭘﻨﺞ درﺻﺪ. %) 5(.
ﺳﻬﻤﻴﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬـﻪ. ﻫـﺎ و ﻫﻤﺴـﺮ و …[PDF]
 

7 . دفترچه راهنمای آزمون ووردی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد …
2 نوامبر 2013 … در اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﻧﺪارﻧﺪ . -7. داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪرﻫﮕﻴﺮي ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮﻳﻨﺖ از www.farhikhteganp.ir/Dl/Arshad93RegBook.pdfﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ و. ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨـﺪرﺟﺎت آن، آﻧـﺮا. ﻧـﺰد ﺧـﻮد. ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . -8. داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري. ، ﺷﻤﺎره ﭘﺮ. وﻧﺪه و ﻛﺪرﻫﮕﻴﺮي. ﺧﻮد را ﺗﺎ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎ. ﻲﻳ. (. ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺪت
ﻳﻜﺴـﺎل. ) ﻧـﺰد ﺧـﻮد. ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . -9. ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ. ﻫﺎي رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر.
 

8 . را دريافت كرده ام. آيا فرزندم با احتساب قانون سه چهارم از سهميه ٥ درصدي …
‎براي دريافت كد رهگيري مربوطه جهت وارد كردن در فرم ثبت نام چگونه بايد اقدام كنم؟ issar.tums.ac.ir/modules/news/index.php?storytopic=21…30استدعا دارم در ….. در مورد سهمیه ، تودفترچه ثبت نامی تبصره 4 در فرزندان رزمندگان
نوشته : این قبیل … باسلام پدرمن در سال۶۸.۱.۳۰در عجب شیر اموزش دیده و پس ازان ب
گیلانغرب شیراز منتقل ودوران سربازی خود را تا سال۷۱ گذرانده ایا ایثارگر محسوب می
شود؟
 
 

10 . آموزش نحوه اصلاح و ویرایش اطلاعات کنکور و استخدامی در سایت سنجش
‎با توجه به پرسش بسیاری از داوطلبان در خصوص زمان و نحوه، ویرایش و اصلاح اطلاعات https://kandoocn.com/index.php?newsid=14326کنکور ها و آزمون های سازمان سنجش برآن شدیم تا آموزشی را. … (آموزش تصویری در زیر
 NS